importance of international marketing

ضرورت تشکیل کارگروه مطالعات اقتصادی در سفارتخانه‌ها

همانطور که در مطلب “ کارکرد ضعیف سفارتخانه های ایرانی برای تجارت و بازرگانی ” اشاره شد یک از مشکلات اصلی در دیپلماسی خارجی ضعف سفارتخانه های ایران برای فعالیت های اقتصادی است براین اساس در این مطلب به راه حلی کوتاه در این حوزه می پردازیم: تشکیل کارگروه های مطالعات اقتصادی آنچه لازم است.

طراحی سایت